Tîm Social Value Cymru

Eleri Lloyd Social Value Associate Level 1

Eleri Lloyd – Rheolwr Gwerth Cymdeithasol

Mae cefndir Eleri yn cynnwys gweithio o fewn cymunedau i annog newid a datblygiad. Mae ganddi brofiad o weithio gydag unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau o safbwynt addysg a sgiliau, ac yna symudodd ymlaen i weithio o fewn y trydydd sector i annog datblygiad cymunedol.

Mae Eleri wedi arwain ar waith gwerth cymdeithasol ym Mantell Gwynedd ers 2015 ac wedi rheoli’r prosiect Mesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru rhwng 2017-2020. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio gydag amrywiol fudiadau i fesur, adrodd a rheoli eu heffaith.
Mae Eleri yn uwch ymarferydd ac yn hyfforddwr achrededig gyda Social Value International. Mae’n angerddol dros hyrwyddo gwerth cymdeithasol i helpu mudiadau i wella eu hatebolrwydd a’u perfformiad cyffredinol.

Eleri.lloyd@mantellgwynedd.com

Matthew LewisSocial Value Associate Level 1

Mathew Lewis – Swyddog Mesur Gwerth Cymdeithasol

Mae Mathew wedi bod yn rhan o dîm Social Value Cymru ers mis Mai 2020. Yn ystod ei amser gyda Social Value Cymru mae Mathew wedi gweithio gyda nifer o fudiadau Trydydd Sector yng Nghymru a Lloegr i'w cefnogi i ddeall, mesur a rheoli'r effaith gymdeithasol y maent yn ei chreu.

Mae Mathew yn ymarferydd cysylltiol gyda Social Value International. Mae Mathew yn gyffrous i weld datblygiad parhaus y symudiad gwerth cymdeithasol a sut y gall y symudiad barhau i greu effaith gadarnhaol yn y DU ac yn fyd-eang.

Mathew.lewis@mantellgwynedd.com

 

Gareth James Social Value Associate Level 1

Gareth James – Swyddog Mesur a Datblygu Gwerth Cymdeithasol

Mae Gareth wedi gweithio yn y Sector Gyhoeddus a’r Trydydd Sector am nifer o flynyddoedd mewn rolau amrywiol. Mae’n teimlo’n angerddol dros weithio mewn partneriaeth gyda phobl a sefydliadau.

Mae’n mwynhau gweithio gydag eraill drwy anawsterau a dathlu llwyddiant. Trwy gydol ei yrfa, mae Gareth wedi cael y fraint o fod yn rhan o sawl gweithgaredd sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Mae yntau hefyd yn ymarferydd cysylltiol gyda Social Value International sy’n rhoi’r cyfle iddo helpu pobl a mudiadau i gydnabod iddyn nhw eu hunain ac i eraill y gwerth maent yn ei gyflawni sy’n cyfoethogi bywydau a’u galluogi i wella wrth iddynt symud ymlaen.

gareth.james@mantellgwynedd.com