Cronfa Ffyniant Gyffredin Gogledd Cymru

Fel rhan o raglen Ffyniant Cyffredin DU, mae dros £20miliwn wedi ei glustnodi ar gyfer sir Gwynedd gyda pheth o’r arian wedi ei ymrwymo ar gyfer sefydlu cronfeydd ar gyfer cefnogi prosiectau i’r Sector Wirfoddol.

Diwedd mis Awst 2023 cyhoeddodd Mantell Gwynedd y newyddion da bod £1.5m wedi ei glustnodi ar gyfer rhannu ymysg grwpiau gwirfoddol a chymunedol yng Ngwynedd.

Agorodd y Gronfa ar Medi 1af gyda’r dyddiad cau yn Fedi 30ain

Roedd arian refeniw a chyfalaf ar gael rhwng 2k a 250k i gefnogi prosiectau fydd yn arwain at wella safon bywyd trigolion a chymunedau Gwynedd.

Derbyniwyd 85 o geisiadau ar gyfer y Gronfa gyda gwerth y ceisiadau dros  £3.7 miliwn a bu 37 prosiect yn llwyddiannus.

 • 060224-cronfa


Cynnydd Prosiectau

Mae cynnydd da iawn yn digwydd gyda 9 prosiect wedi cwblhau a byddwn yn adrodd yn gyson arnynt. Dyma hanes dau prosiect llwyddiannus.

Cysylltu…Connecting gan Community Arts Projects

Derbyniodd Community Arts Projects Grant Sector Wirfoddol o £7,125 gan Mantell Gwynedd a ariannwyd drwy Cronfa Ffyniant Gyffredin#UKSPF.

Cymerodd artistiaid, unigolion a gweithwyr iechyd proffesiynol o Ogledd Cymru, Sir Benfro, Twrci a Stoke ran mewn profiad rhyngweithiol arloesol gan gynnwys cynnal Arddangosfa 3 wythnos a ariannwyd yn rhannol gan y grant.

Arweiniodd 6 gweithdy aml-gelfyddydol at greu’r cysyniad Cysylltu ac yna at Arddangosfa yn Pontio gan ddefnyddio clai, paent, cerddoriaeth, ffilm a dawns i ddisgrifio taith y gall unrhyw un ei chymryd o unigedd i gysylltiad trwy’r celfyddydau creadigol er budd iechyd meddyliol.

Meddai Ellen, Cyfarwyddwr y Prosiect: “Mae cyfansoddi cerddoriaeth eto ar ôl sawl blwyddyn o iechyd meddwl gwael wedi rhoi’r cyfle i mi seinio fy llais fy hun a magu hyder. Edrychaf ymlaen yn awr at fynd â Cysylltu i gynulleidfa ehangach fyth. Gobeithiwn wneud hyn trwy “siopau chwarae” lle mae artistiaid a rhai nad ydynt yn artistiaid yn cydweithio’n greadigol i Swnio Eich Llais -Be Heard - Re-Connect - ADFER!

 • Grwp o bobl ifanc yn gwenu yn y prosiect 'Cysylltu'
 • Dynes yn eistedd mewn cadair olwyn wedi'i amgylchynu efo celf dros y waliau

Paneli Solar – Neuadd Goffa Llanllyfni

Derbyniodd Neuadd Goffa Llanllyfni Grant Sector Wirfoddol gan Mantell Gwynedd o £6,200 ar gyfer gosod Paneli Solar. Ariannwyd y gwaith o Gronfa Ffyniant Gyffredin #UKSPF. Mae’r Neuadd wedi cyd-weithio gyda Cyd Ynni (cwmni Datblygiadau Egni Gwledig - DEG) ar y prosiect.

Mae’r Neuadd yn ganolbwynt cymunedol i bentref Llanllyfni a’r cyffiniau ac yn cynnal digwyddiadau diwylliannol ynghyd a dosbarthiadau amrywiol ac hefyd yn gartref i Gylch Meithrin Llanllyfni.

Meddai Heulwen Jones ar ran Pwyllgor Neuadd Goffa Llanllyfni:

‘Mae lles y plantos yn y Cylch Meithrin a darparu amgylchedd gynnes a chlyd iddynt yn flaenoriaeth i ni fel pwyllgor. Ond mae codi arian i gynnal y Neuadd a thalu’r biliau yn sialens bob amser. Felly mi fydd y Paneli Solar yma yn gwneud coblyn o wahaniaeth i ni ac i bawb sydd yn defnyddio’r Neuadd, gan gynnwys Y Cylch! Diolch Mantell Gwynedd am y gefnogaeth’

 • Neuadd Goffa Llanllyfni ar ol cael paneli solar newydd ar y to
 • Neuadd Goffa Llanllyfni cyn cael paneli solar newydd ar y to

Cefndir

Beth yw Cronfa Ffyniant Gyffredin?

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn biler canolog o agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol ledled y DU erbyn mis Mawrth 2025.

Yng Nghymru, mae rhanbarth Gogledd Cymru wedi ei sefydlu sy’n cynnwys siroedd Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn. Bydd Awdurdodau Lleol yng Ngogledd Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i weinyddu'r UKSPF.

Fodd bynnag, bydd pob penderfyniad ariannu yn cael ei wneud yn lleol ym mhob ardal. Awdurdodau Lleol fydd yn penderfynu pa brosiectau fydd yn derbyn arian gyda chyngor partneriaeth o rhanddeiliaid lleol.

Gall ymgeiswyr gyflwyno cais am brosiectau sy'n cyflawni mewn un ardal Awdurdod Lleol neu fwy. Bydd pob ardal yn penderfynu a ydynt am gefnogi cais neu ddim.

Mae cyfanswm o £126.46 miliwn wedi'i ddyrannu o'r UKSPF i Ogledd Cymru.

Dyraniad fesul awdurdod lleol

 • Gwynedd -     £24,423,747
 • Ynys Môn -    £16,081,937
 • Conwy -          £24,520,120
 • Dinbych -       £25,64,958
 • Fflint -             £13,102,933
 • Wrecsam -     £22,684,205

Mae’r cyllid yn cynnwys arian cyfalaf a refeniw ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2025.

Bydd pob awdurdod lleol yn penderfynu sut y maent yn dymuno dewis prosiectau ar gyfer cefnogaeth UKSPF. Fodd bynnag, bydd ystyriaethau cyffredin yn cynnwys:

 • alinio cynigion â buddsoddiadau ac ymyriadau â blaenoriaeth yr UKSPF;
 • allbynnau a chanlyniadau disgwyliedig cynigion;
 • ychwaneged ac aliniad prosiectau arfaethedig gyda gweithgaredd presennol a gweithgaredd arfaethedig;
 • y gallu i gyflawni a chapasiti / gallu'r ymgeisydd (gan gynnwys ymwybyddiaeth o ofynion cyfreithiol a rheoliadol); a,
 • aliniad cynigion gydag anghenion cenedlaethol, rhanbarthol ac, yn fwyaf arbennig, lleol.

Bydd ardaloedd lleol yn ystyried y cymysgedd cyffredinol o weithgareddau a gynigir yn ogystal â chynigion unigol, i sicrhau yr eir i'r afael ag anghenion eu hardaloedd ac amcanion blaenoriaethau buddsoddi'r UKSPF.