Ymaelodi

Ymaelodi â Mantell Gwynedd

Mae ymaelodi â Mantell Gwynedd yn agored i unrhyw fudiad gwirfoddol neu gymunedol. Mae’r aelodau yn rhan o’r broses o gynllunio gwasanaethau Mantell Gwynedd.

Trwy ymaelodi â Mantell Gwynedd byddwch yn cael:

  • Gwybodaeth gyson a defnyddiol i’ch grŵp.
  • Cysylltiad â grŵpiau o’r un maes.
  • Newyddlen chwarterol, cylchlythyrau ac e-fwletinau rheolaidd.
  • Cyfle i fod yn rhan o weithgareddau Mantell Gwynedd.
  • Telerau ffafriol wrth logi ystafell gyfarfod, llogi offer, llogi Uned Symudol.
  • Hyfforddiant defnyddiol am bris gostyngol.

Ffî ymaelodi blynyddol i bob grŵp / mudiad - £10.00

NODER:
I lenwi ffurflen aelodaeth Mantell Gwynedd gwelwch isod neu gellir printio copi ohoni a'i danfon ymlaen i un o swyddfeydd Mantell Gwynedd gyda'r ffi. (Dylir gwneud sieciau yn daladwy i Mantell Gwynedd. I bawb sy'n dewis llenwi'r ffurflen ymaelodi ar lein, byddwn yn eich anfonebu maes o law am y ffi a nodir. Diolch


Ardal Gweithredu
Neu:
Dwyfor Meirionnydd Gwynedd

DIOGELU DATA - PWYSIG:

A ydych yn fodlon i fanylion eich mudiad gael eu cynnwys ar ein bas data?

NODER: Byddwn yn anfon Bwletin Mantell trwy e-bost.

Ticiwch prif categoriau eich mudiad yn y golofn gyntaf ac yna unrhyw gategori arall sy’n berthnasol yn yr ail golofn

Cyngor ac Eiriolaeth - Prif Arall
Lles Anifeiliaid - Prif Arall
Celfyddyd, Diwylliant a Threftadaeth - Prif Arall
Mudiadau Llesiannol - Prif Arall
Plant a Theuluoedd - Prif Arall
Cymunedol - Prif Arall
Cyfiawnder Cymunedol - Prif Arall
Anabledd - Prif Arall
Addysg a Hyfforddiant - Prif Arall
Cyflogaeth - Prif Arall
Amgylchedd - Prif Arall
Lleiafrif Ethnig - Prif Arall
Rhyw - Prif Arall
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Prif Arall
Tai / Cartrefu - Prif Arall
Cyfryngwyr - Prif Arall
Cymorth Brys Rhyngwladol - Prif Arall
Pobl Hyn - Prif Arall
Crefydd - Prif Arall
Rhywioldeb - Prif Arall
Menter Cymdeithasol - Prif Arall
Chwaraeon ac Adloniant - Prif Arall
Gwirfoddoli - Prif Arall
Ieuenctid - Prif Arall

Ticiwch pob gweithgaredd sy’n berthnasol i’ch mudiad chi.

Gofal Plant
Cynllun Ymgyfeillio / Hunan Gymorth
Ymgyrchu
Canolfan Gymunedol
Papur Bro
Cludiant Cymunedol
Cwnsela
Addysg / Codi Ymwybyddiaeth
Codi Arian
Cyngor a Gwybodaeth
Celfyddydau Perfformio
Ailgylchu
Adfywio l
Cynrychiolaeth
Clwb Cymdeithasol
Chwaraeon / Hamdden
Arall

Nodwch