Iechyd a Llesiant

Nod: Gweithio er Lles ein Cymunedau!

Prif Amcanion Swydd Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

 • Sicrhau llais i'r trydydd sector mewn cyfarfodydd a digwyddiadau Lleol a Rhanbarthol
 • Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o werth ychwanegol y trydydd sector ym maes iechyd, gofal a lles ar bob lefel.
 • Bod yn bwynt cyswllt rhwng y sector statudol â mudiadau'r trydydd sector.
 • Datblygu cynlluniau penodol ar y cyd i ddiwallu anghenion lleol.
 • Hwyluso cydweithio rhwng mudiadau a chefnogi Rhwydweithiau'r Trydydd Sector a grwpiau lleol eraill.
 • Ymateb i ymholiadau a chynnig cefnogaeth briodol.
 • Rhannu gwybodaeth yn rheolaidd yn bennaf ar e-bost ac ar y Wefan.
 • Hyrwyddo gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddiant perthnasol a chydweithio ag eraill i gyfarch y bylchau
 • Hwyluso cynrychiolaeth briodol o'r trydydd sector ar grwpiau a fforymau lleol a rhanbarthol.
 • Sicrhau mewnbwn trydydd sector i dimau integredig lleol/clwstwr yn ardaloedd Meirionnydd, Arfon a Dwyfor.
 • Cydweithio a rhannu ymarfer da gyda chydweithwyr sy'n ymwneud yn yr un maes ar draws y Gogledd.
 • Ymwneud â digwyddiadau ymgynghori ac ymateb pan yn berthnasol.
 • Cyfrannu at waith ymchwil yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Rhwydwaith Llesiant y Trydydd Sector:

NOD - Rhoi llais cryf i fudiadau’r trydydd sector a grwpiau gwirfoddol a chymunedol

Sefydlwyd y Rhwydwaith yma i sicrhau llais i'r sector wirfoddol ym maes iechyd, llesiant a gofal cymdeithasol. Cynhelir y digwyddiadau yma tua thair gwaith y flwyddyn a'r prif amcan yw rhoi cyfle i fudiadau a grwpiau dderbyn gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf. Mae’r Rhwydwaith hefyd yn gyfle gwych i fudiadau a grwpiau Cymunedol i rwydweithio a rhannu syniadau gyda’i gilydd.

Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau am eitemau i'w cynnwys yn y Rhwydweithiau yma, mae croeso i chi gysylltu â Sioned ar 01286 672626 neu sioned@mantellgwynedd.com.

 

 

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - cliciwch yma
 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - cliciwch yma neu cliciwch yma
 • Cyngor Gwynedd - cliciwch yma
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru - cliciwch yma
 • Cyngor Gofal Cymru - cliciwch yma
 • Dogfennau Ymgynghori diweddaraf (Cenedlaethol) - cliciwch yma
 • Gwybodaeth ddiweddaraf o Wefan Llywodraeth Cymru am faterion Iechyd a Gofal Cymdeithasol - cliciwch yma
 • Safonau Iechyd Cymru Gwneud yn Dda Gwneud yn Well – cliciwch yma
 • Cynllun i Ychwanegu Gwerth - trydydd dimensiwn yn nodi cyfeiriad strategol i'r trydydd sector o ran cefnogi iechyd a gofal cymdeithasol - cliciwch yma
 • Strategaethau Allweddol ym maes Iechyd - cliciwch yma (Linc yma yn fuan...)
 • Adroddiadau sy'n dylanwadu ar bolisau Iechyd - cliciwch yma
 • Gwella Iechyd - cliciwch yma
 • GIG Cymru - cliciwch yma
 • Llyfryn gwybodaeth ar gyfer Gofalwyr (Gwynedd) - cliciwch yma
 • Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru - cliciwch yma
 • Gofal Iechyd Parhaus y GIG – Hawliadau ôl-weithredol am Ad-daliad - Taflen Wybodaeth i Hawlwyr a chais am wybodaeth - cliciwch yma
 • Amser i Gael eich Clywed Cymru - Galwad am Well Cymorth i Ofalwyr yng Nghymru - cliciwch yma
 • Colled synhwyraidd a gwasanaethau iechydd: eich hawliau - cliciwch yma
 • Canllaw newydd ar hawliau gofal iechyd i bobl sydd â cholled synhwyraidd yng Nghymru (dwyieithog) - cliciwch yma
 • Law yn Llaw at Iechyd – Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol - Cynllun cyflawni hyd at 2017 ar gyfer GIG a’i bartneriaid - cliciwch yma