Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae nifer cynyddol o sefydliadau gogledd Cymru’n ymwneud â gwerth cymdeithasol a rhai yn ystyried cychwyn ar y daith. Beth bynnag eich sefyllfa…

Mae’r Rhwydwaith yma i’ch cefnogi!

Beth mae’r Rhwydwaith yn gwneud?

Rhoi arweiniad, annog a hyrwyddo gwerth cymdeithasol gan gefnogi aelodau i gyflawni eu potensial o werth cymdeithasol.

Sut mae’n gwneud hyn?- Trwy rannu gwybodaeth, ymarfer da a dysgu.

Beth yw ymarfer da?

 • Gweithredu yn unol ag Egwyddorion Gwerth Cymdeithasol
 • Dangos arweiniad ac atebolrwydd
 • Rhoi anghenion buddiolwyr yn flaenaf
 • Bod yn onest a gwrthrychol.

Beth yw’r Cyd-destun Deddfwriaethol?

 • Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn arbennig thema Cymru Iachach;
 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014;
 • Deddf Gwasanaethau Cyhoeddus (Gwerth Cymdeithasol) 2012 o safbwynt gwasanaethau nad sydd wedi cael eu datganoli e.e. yr Heddlu

Pwy yw’r Aelodaau?

Mae’r aelodaeth yn agored i bawb - o’r Byd Academaidd, Awdurdodau Lleol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, y Bwrdd Iechyd, Mentrau Cymdeithasol, Mudiadau Gwirfoddol a’r Sector Breifat.

Be dan ni’n ceisio’i gyflawni?

 • Parchu barn ein gilydd a pheidio trafod ymatebion a barn eraill tu hwnt i’r Rhwydwaith.
 • Cynnig amgylchedd cefnogol i ymarferwyr.
 • Dylanwadu ar yr agenda lleol a chenedlaethol.

Beth sy’n digwydd yn y cyfarfodydd?

 • O leiaf un cyflwyniad ymhob cyfarfod
 • Cyfle i aelodau drafod eu gwaith o safbwynt gwerth cymdeithasol
 • Trafod sialensau neu rhywbeth arall perthnasol
 • Cyfle i rwydweithio gydag aelodau

Pryd a Lle?

 • Bydd y Rhwydwaith yn cyfarfod fel arfer bedair gwaith y flwyddyn bob tri mis ac yn anelu i gydlynu amseroedd gyda chyfarfodydd y Fforwm Gwerth Cymdeithasol.
 • Bydd lleoliad cyfarfodydd yn amrywio ar draws gogledd Cymru. Fel arfer cynhelir y cyfarfodydd ar lein gan ystyried cynnal un cyfarfod y flwyddyn mewn lleoliad i bawb fynychu neu hanner a hanner (Cyfarfod Hybrid).

Cyfarfod nesaf:

Dydd Mercher, 18 Mehefin 2024
10.30yb – 12.30yh
Zoom
Cyflwyniadau
Susan Ikin, Rheolwr Effaith a Gwerthuso, The Rainbow Foundation – Profiadau o Werth Cymdeithasol
Guto Carrod, Busnes Cymru – Tendro a Gwerth Cymdeithasol

NEU CYSYLLTWCH Â NI AM SGWRS:
elerilloyd@mantellgwynedd.com neu gareth.james@mantellgwynedd.com

Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae’r rhwydwaith yn parhau i dyfu!