Grwp Cyswllt

Mae’r Grŵp Cyswllt rhwng y Sector Wirfoddol â Chyngor Gwynedd yn gweithredu fel y prif fan cyfarfod rhwng y sector wirfoddol â’r Cyngor. Mae’n cytuno ar gompact sydd yn diffinio’r berthynas rhwng y Cyngor â’r sector ac yn pennu rhaglen waith i fonitro ac adolygu cynnydd yn y maes. Mae’r grŵp yma’n cynnwys 7 cynrychiolydd o’r Sector Gwirfoddol a 7 o Gyngor Gwynedd. Y bwriad yw gwella dealltwriaeth a chydweithio rhwng gyda’r nod o wella gwasanaeth i bobl Gwynedd.

Aelodau

Bethan Russell Williams - Mantell Gwynedd - 01286 672626
Ceri Cunnington
Eleri Jones - Age Cymru Gwynedd & Môn
Tal Michael - Cyngor ar Bopeth Cymru / CAB Gwynedd a De Ynys Môn - Caernarfon
Mr Elfyn Owen - Canllaw
Sian Tomos - GISDA
Katherine Toms - Menter Fachwen
Dafydd Watts