Sut i fesur gwerth cymdeithasol

Mae amryw o ddulliau i fesur gwerth cymdeithasol – ac un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol yw fframwaith Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau. Mae’r dull yma yn ein caniatáu i weithio gyda rhanddeiliaid i ddeall beth sydd wedi newid yn eu bywydau a rhoi gwerth ar y newidiadau yma.

Wedi seilio ar 8 egwyddor, mae Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau yn ein galluogi i gymharu’r manteision yr ydym yn ei greu i’r gost o’i gynhyrchu. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi nad cynhyrchu rhif yn unig yr ydym – ond yn creu stori o newid gyda thystiolaeth feintiol ac ansoddol.

Beth ydy Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau SROI?

Dull neu gysyniad newydd ydy Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau. Mae wedi ei greu drwy edrych ar gyfuniad o ddulliau gwerthuso sydd wedi ei sefydlu yn gadarn ac ar economeg iechyd ac amgylcheddol. Mae’n ymateb i’r:

Deg Cwestiwn Effaith
  1. Beth yw’r broblem yr ydym yn ceisio ei ddatrys?
  2. Beth yw’r ateb i’r broblem?
  3. Pwy sydd yn newid o ganlyniad i’r gweithgaredd?
  4. Sut maent yn newid?
  5. Sut mae mesur y newidiadau?
  6. Faint o newid sydd wedi digwydd?
  7. I ba raddau mae hyn wedi digwydd fel canlyniad o’n gweithgaredd?
  8. Pa mor hir mae’n para?
  9. Beth yw pwysigrwydd cymharol y newidiadau gwahanol?
  10. Pa newidiadau sydd yn bwysig?

Mae cynnwys rhanddeiliaid yn tanseilio’r broses Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau. Drwy ofyn i bobl beth sydd wedi newid (neu beth fydd yn newid) yn eu bywydau, gallwn ddeall y deilliannau / canlyniadau positif a negatif o’n gwaith.

Y prif wahaniaeth o ddefnyddio Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau i gymharu â dulliau eraill ydy ei fod yn ein caniatáu i roi gwerth ariannol ar ganlyniadau ein rhanddeiliaid. Y gwerth ariannol yma sydd yn ein galluogi i gyfathrebu mewn iaith gyffredin drwy gymharu'r manteision sydd wedi ei greu i’r gost o’i gynhyrchu. Golygir felly y gallwn ddangos faint o werth sydd yn cael ei greu am bob £1 wedi ei fuddsoddi- er enghraifft am bob £1 a fuddsoddwyd mewn prosiect, y gwerth cymdeithasol sydd yn cael ei greu ydy £3.50.

Er bod rhifau yn bwysig, nid rhoi pris ar bob dim y mae Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau, ond deall gwerth yr hyn yr ydym yn ei wneud. Mae canlyniadau megis gwell hyder mewn rhieni, neu iechyd meddwl gwell yn newidiadau gwerthfawr – fodd bynnag heb eu cymharu i’r gost o’i gynhyrchu, rydym yn llai abl i gyfathrebu eu pwysigrwydd, ac rydym yn cyfyngu ein gallu i greu mwy o newidiadau positif ym mywydau pobl.

Gall Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau eich helpu i wneud ceisiadau ariannol, tendro, denu pobl dda i weithio gyda chi, neu wella effaith cymdeithasol eich gwaith.

Mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Social Value International