Be’ gallwn ei gynnig?

What we can offerGweithdy Cyflwyniad i Werth Cymdeithasol
 • A ydych wedi clywed am werth cymdeithasol neu Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau ond yn ansicr beth mae’n ei olygu?
 • A ydych yn gwybod bod eich mudiad yn creu gwerth cymdeithasol ond yn ansicr sut i fesur hyn?
 • A fyddech yn hoffi i aelodau o’ch tîm feddwl am y gwerth cymdeithasol mae’r gwaith yn ei greu i nifer o randdeiliaid?

Os ie yw’r ateb i unrhyw un o’r cwestiynau yma gall Social Value Cymru eich helpu.

Gallwn ddarparu cyflwyniad hanner diwrnod wedi ei deilwra i’ch mudiad ar gyfer staff, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr ac / neu Fwrdd o Gyfarwyddwyr. Os nad ydych yn medru trefnu hyn yn fewnol mae gennym ddyddiadau achlysurol yn Nolgellau neu Caernarfon, cysylltwch gyda ni am wybodaeth bellach neu edrychwch ar ein gwefan am ddyddiadau.
Pwyslais y sesiwn ydy trafod unrhyw syniadau parod sydd gennych, a sicrhau bod pobl yn gadael gyda gwybodaeth ymarferol i ddechrau mesur gwerth cymdeithasol o fewn eu mudiad. Am fwy o wybodaeth am gynnwys y gweithdy cliciwch yma.

 

Gweithdy un neu ddau ddiwrnod wedi ei deilwra

Gallwn ddarparu gweithdai hyfforddiant i ymateb i’ch gofynion, a gallwn gynnig pynciau megis yr isod:

 • Cyflwyniad i werth cymdeithasol;
 • Deall beth ydy a sut i fesur gwerth cymdeithasol;
 • Adnabod safonau sy’n bodoli yn barod a fframwaith canlyniadau;
 • Ymarferion ymarferol i ddeall sut i fesur gwerth cymdeithasol eich gweithgareddau, yn cynnwys mapio rhanddeiliaid a mapio’r theori o newid.

Mae’r holl hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan ymarferwyr gwerth cymdeithasol gyda nifer helaeth o brofiad – i ddarganfod mwy cysylltwch gyda ni ar 01286 672626 neu eleri@mantellgwynedd.com

Tysteb
“Mi roedd yr hyfforddiant Gwerth Cymdeithasol gan Dr Adam Richards ac Eleri o Mantell Gwynedd yn eithriadol. Dwi’n credu dylai pob mudiad ystyried hyfforddiant gwerth cymdeithasol – mae’n helpu i gael staff a rheolwyr i feddwl yr un peth am werth eu gwasanaethau mewn ffordd newydd a chyffroes. Rydym i gyd yn meddwl bod ein gwasanaethau yn amhrisiadwy. Drwy roi gwerth cymdeithasol ar wasanaethau, gallwn werthuso'r effaith gymdeithasol a manteision yr holl waith caled yr ydym yn ei wneud, a drwy roi gwerth ariannol ar ganlyniadau, gallwn weld y gwahaniaeth yr ydym yn ei greu bob dydd.”

Llinos Mair Roberts, Prif Swyddog, Cynnal Gofalwyr

Asesiadau Gwerth Cymdeithasol

Gallwn weithio gyda chi i’ch helpu i fesur a rheoli eich effaith gymdeithasol drwy ddefnyddio egwyddorion gwerth cymdeithasol ac Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau.

Mae gennym brofiad o weithio gyda rhanddeiliaid i ddeall beth sydd wedi newid yn eu bywydau, a drwy wrando yn fanwl gallwn adnabod y canlyniadau pwysig mae eich gwaith yn ei greu i bobl a mudiadau eraill. Gallwn yna roi gwerth ar y newidiadau pwysig yma a darparu asesiad sy’n rhoi rhagolwg neu werthusiad o’r gwerth cymdeithasol sy’n cael ei greu.

Gallwn helpu ar unrhyw ran o’r prosiect, o’r cam dylunio a chynllunio, yn ystod y prosiect, neu ar y diwedd. Byddem yn gweithio gyda chi i ddeall eich anghenion – isod mae rhestr o rhai o’r gwasanaethau gallwn ei gynnig;

 • Cynllunio sut i fesur eich deilliannau – mae deall beth i’w fesur yn bwysig iawn i sicrhau eich bod yn medru dweud stori eich gwaith;
 • Gosod y systemau angenrheidiol a phrosesau i fesur a monitro gwerth cymdeithasol – mae mesur gwerth cymdeithasol yn ystod prosiect yn rhoi cyfle i chi ddysgu beth sy’n gweithio a lle gallwch wneud gwelliannau;
 • Mesuriadau sy’n rhoi rhagolwg o werth cymdeithasol – gallwn fesur a rhoi gwerth ar yr effaith gymdeithasol yr ydych yn rhagweld. Mae gwneud hyn yn cryfhau ceisiadau ariannol, a rheoli y gwerth cymdeithasol sy’n cael ei greu drwy’r prosiect;
 • Gwerthusiad gwerth cymdeithasol – mesur y gwerth cymdeithasol sy’n cael ei greu gan brosiect fel mae’n datblygu, neu wedi iddo ddarfod yn allweddol i ddeall yr holl gyfraniad eich gwaith. Gall hyn gryfhau prosiectau eraill neu gryfhau ceisiadau ariannol.

Edrychwch ar ein tudalen Sut i fesur i gael rhagor o wybodaeth am Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau

Edrychwch ar Enghreifftiau o’n gwaith