Be’ gallwn ei gynnig?

What we can offer

Mae Social Value Cymru yn ran o Fantell Gwynedd sy’n cefnogi’r Trydydd Sector yng Ngwynedd. Mae Mantell Gwynedd yn Social Value Partner i Social Value UK. Gallwn ddarparu cymorth i fesur a rheoli gwerth cymdeithasol drwy roi cyngor a gwasanaeth ymgynghoriaeth i fudiadau, y sector breifat a chyhoeddus ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Eleri Lloyd (Rheolwr Gwerth Cymdeithasol) sy’n Ymarferydd Achrededig, Social Value International. Gallwn eich cefnogi ar ddechrau eich siwrna gwerth cymdeithasol hyd at y broses yswiriant adroddiad.

Ein gwasanaethau:

 

 • A ydych wedi clywed am werth cymdeithasol neu Adenillion Cymdeithasol ar
  Fuddsoddiau ond ddim yn siŵr beth mae’n ei olygu?
 • A ydych yn gwybod bod eich mudiad yn creu effaith ond nid yn siŵr sut i’w
  fesur?
 • A hoffech gael aelodau o’r tîm i feddwl am sut mae eich gwaith yn cael
  effaith ar nifer o rhanddeiliad gwahanol?

Os ydych wedi ateb ‘ydw’ ar gyfer o leiaf un o’r cwestiynau yma, felly mae’ hyfforddiant yma gan Social Value Cymru ar eich cyfer chi.

Beth ydy Gwerth Cymdeithasol?
Mae ein gweithgareddau yn cael effaith yn sicr a hynny yn effaith mwy na rhai ariannol. Gall hyn olygu newid ar iechyd a llesiant unigolion, cymunedau cryfach, neu leihau pwysau ar wasanaethau cyhoeddus, ac mae'r rhain yn ganlyniadau pwysig o’n gwaith. Fodd bynnag, anaml yr ydym yn mesur y rhain ac yn eu cyfathrebu mewn ffordd ddefnyddiol ac ystyrlon. Term eang yw Gwerth Cymdeithasol felly sy’n cael ei ddefnyddio i ddangos y gwerth sydd yn cael ei greu tu hwnt i rai ariannol.

Beth yw Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau? (Social Return on Investment SROI)
Fframwaith yw SROI sydd yn rhoi profiadau rhanddeiliad yng nghanol y broses sy’n ein cynorthwyo i ddeall beth sydd wedi newid fel canlyniad o’n gweithgareddau – ac yna rhoi gwerth ar y newidiadau yma.

Mae’n cael ei ddweud yn aml fod sinig yn gwybod am bris popeth, ond gwerth dim byd. Fodd bynnag mae SROI yn ein caniatáu i roi gwerth ar bethau sy’n bwysig i unigolion a mudiadau – a drwy wneud hyn gallem eu rheoli yn well a chyfathrebu gwerth ein gweithgareddau.

Pam mesur gwerth gymdeithasol?
Mae mudiadau yn y trydydd sector / sector gwirfoddol yn sicr yn creu gwerth cymdeithasol, ond yn aml y gwaethaf am ddathlu hyn. Rydym angen gwella hyn- fe allem gryfhau ein hatebolrwydd i’n prif rhanddeiliad, gwella perthynas gydag aelodau mewnol, helpu i greu rhagor o effaith bositif, a phwysleisio ein gwerth i arianwyr a chomisiynwyr. Mae newidiadau deddfwriaethol diweddar yng Nghymru , fel y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn creu cyfleoedd i’r trydydd sector, a gall gwerth cymdeithasol eich helpu i sicrhau eich bod yn cael eich adnabod.

A ydych gyda diddordeb i gael cyflwyniad i werth cymdeithasol ac SROI?
Mae hyfforddiant Social Value Cymru yn aelod partner i o Social Value UK (Social Value UK Partner) gyda phrofiad o gynnal hyfforddiant, cefnogaeth a gwasanaethau gwerthuso i fudiadau trydydd sector yng Nghymru. Rydym yn hyblyg ac yn hapus i deilwra pecyn ar eich cyfer.

Tysteb
"Cefais i lawer iawn allan o' r hyfforddiant - ' roeddwn yn hoffi y ffordd yr aethoch a ni drwy' r broses - gwnaeth hyn i ni gyd feddwl yn galed ac mae hynny'n golugu bod gennym well dealltwriaeth. Diolch - ' roedd yn ddechrau da i fesur gwerth cymdeithasol "
Menter Fachwen

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 


Gallwn ddarparu gweithdai hyfforddiant i ymateb i’ch gofynion, a gallwn gynnig pynciau megis yr isod:

 • Cyflwyniad i werth cymdeithasol
 • Deall beth yw gwerth cymdeithasol a sut i’w fesur ;
 • Adnabod safonau sy’n bodoli yn barod a fframwaith canlyniadau;
 • Ymarferion ymarferol i ddeall sut i fesur gwerth cymdeithasol eich gweithgareddau, yn cynnwys mapio rhanddeiliaid a mapio’r theori o newid.
 • Cyflwyniad i reoli gwerth cymdeithasol gan gynnwys cyflwyniad i’r arweinlyfr ar gyfer mudiadau;
 • Mwy o waith ar y map gwerth
 • Sut i ddefnyddio data i facsimeiddio eich effaith gymdeithasol
 • Cyflwyno’r Llawlyfr Rheoli Gwerth Cymdeithasol a gall ei eich helpu i reoli eich effaith yn fewnol
 • Enghraifft o ymarfer da

Mae’r holl hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan ymarferwyr gwerth cymdeithasol gyda nifer helaeth o brofiad ac yn cael ei arwain gan Ymarferydd Achrededig Social Value International.

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda ni ar 01286 672626 neu eleri@mantellgwynedd.com

CWRS ARWEINLYFR AR GYFER YMDDIRIEDOLWYR AC UWCH REOLWYR ER MWYN GWNEUD PENDERFYNIADAU GWELL

Mae Mantell Gwynedd wedi datblygu arweinlyfr ar gyfer fudiadau i Fesur a Rheoli eich Gwerth Cymdeithasol er mwyn eich cefnogi gyda’ch gwaith. Mae hwn yn addas ar gyfer rheolwyr ac ymddiriedolwyr y Trydydd Sector, awdurdodau lleol a chyfundrefnau eraill er mwyn gwneud penderfyniadau gwell.

Mae’r hyfforddiant yma yn addas ar gyfer unigolion sydd wedi cyflawni hyfforddiant diwrnod neu dau ddiwrnod ar Werth Cymdeithasol.

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar y canlynol:

  • Gwell dealltwriaeth o effaith eich gwaith
  • Sut i ddefnyddio’r cwestiynau effaith
  • Sut mae gwerth cymdeithasol yn gallu eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau
  • Gosod targedau effaith gymdeithasol a monitro canlyniadau parhaus

Arweinlyfr i ddilyn yn fuan...

Tysteb
“Mae’r sesiwn yma wedi bod yn amhrisiadwy wrth gynyddu fy nealltwriaeth wrth fesur gwerth cymdeithasol”

ASESIADAU GWERTH CYMDEITHASOL

Gallwn weithio gyda chi i’ch helpu i fesur a rheoli eich effaith gymdeithasol drwy ddefnyddio egwyddorion gwerth cymdeithasol ac Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau.

Mae gennym brofiad o weithio gyda rhanddeiliaid i ddeall beth sydd wedi newid yn eu bywydau, a drwy wrando yn fanwl gallwn adnabod y canlyniadau pwysig mae eich gwaith yn ei greu i bobl a mudiadau eraill. Gallwn yna roi gwerth ar y newidiadau pwysig yma a darparu asesiad sy’n rhoi rhagolwg neu werthusiad o’r gwerth cymdeithasol sy’n cael ei greu.

Gallwn helpu ar unrhyw ran o’r prosiect, o’r cam dylunio a chynllunio, yn ystod y prosiect, neu ar y diwedd. Byddem yn gweithio gyda chi i ddeall eich anghenion - isod mae rhestr o rhai o’r gwasanaethau gallwn ei gynnig:

 • Cynllunio sut i fesur eich deilliannau - mae deall beth i’w fesur yn bwysig iawn i sicrhau eich bod yn medru dweud stori eich gwaith;
 • Gosod y systemau angenrheidiol a phrosesau i fesur a monitor gwerth cymdeithasol - mae mesur gwerth cymdeithasol yn ystod prosiect yn rhoi cyfle i chi ddysgu beth sy’n gweithio a lle gallwch wneud gwelliannau;
 • Mesuriadau sy’n rhoi rhagolwg o werth cymdeithasol - gallwn fesur a rhoi gwerth ar yr effaith gymdeithasol yr ydych yn rhagweld. Mae gwneud hyn yn cryfhau ceisiadau ariannol, a rheoli y gwerth cymdeithasol sy’n cael ei greu drwy’r prosiect:
 • Gwerthusiad gwerth cymdeithasol - mesur y gwerth cymdeithasol sy’n cael ei greu gan brosiect fel mae’n datblygu.

Tysteb
“Mae’r gwaith o fesur gwerth cymdeithasol a wnaed gan Mantell Gwynedd wedi ein galluogi i fedru dangos nid yn unig ein gwerth ond hefyd yr effaith gymdeithasol mae’r prosiect wedi ei gael ar gyn - filwyr, eu teuluoedd a’r cymunedau maent yn byw ynddynt. O safbwynt ansawdd y gwasanaeth mae wedi ein sicrhau bod y gwaith yr ydym yn ei gyflawni nid yn unig yn cael effaith ar yr elfen ariannol ond mae yn rhoi hyder i’r rhai sy’n ein comisiynu am lwyddiant ein gwasanaeth. Fel mudiad Trydydd Sector, sydd yn ddibynnol ar arian grant, mae mesur gwerth yn y ffordd yma yn hanfodol ar gyfer ein cynaliadwyedd i’r dyfodol ac i ddatblygu gwasanaeth newydd. ‘Roedd y gwasanaeth cwsmer a gafwyd gan Mantell Gwynedd yn gampus a’u dealltwriaeth o’n prosiect o’r cychwyn cyntaf yn wych.”

Geraint Jones, Cyfarwyddwr Partneriaethau a Datblygiadau CAIS Cyf.

I ddarllen adroddiad CAIS, cliciwch yma

Am ragor o wybodaeth cysylltwch  ni:
01286 672 626
eleri@mantellgwynedd.com
@valuecymru