Gwirfoddolwyr Ifanc

Os ydych yn 14 – 25 oed a gyda diddordeb mewn gwirfoddoli, yna rydych yn y lle cywir!

Beth yw gwirfoddoli?

Mae gwirfoddoli yn golygu rhoi eich amser a’ch sgiliau i gefnogi unigolion, mudiadau, y gymuned ac achosion da. Gall hyn fod yn gwirfoddoli am un diwrnod yr wythnos mewn siop elusen i dreulio blwyddyn yn helpu plant mewn mannau difreintiedig yn y byd.

Dydy gwirfoddoli ddim yr un fath â phrofiad gwaith sef cyfnod penodol yn y gweithle. Yn hytrach, mae gwirfoddolwyr yn cefnogi sefydliadau megis helpu’r amgylchedd, tim chwaraeon lleol neu helpu pobl eraill mewn ysbytai.

Pa fath o wirfoddoli hoffech ei wneud?

Mae nifer o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael ac yn y meysydd yma:

 • Gwaith swyddfa
 • Yr Amgylchedd
 • Chwaraeon
 • Codi Arian
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Manwerthu (siopau)
 • Eich cymuned leol
 • Gwaith Ieuenctid
 • Treftadaeth
 • Gwirfoddoli Rhyngwladol
Ennill Sgiliau

Mae Cyflogwyr, Prifysgolion a Cholegau wrth eu bodd os oes gennych brofiadau gwirfoddoli! Mae gwirfoddoli yn dangos bod gennych sgiliau y gallwch eu trosglwyddo. Bydd cynnwys gwirfoddoli ar eich CV yn eich helpu i fod yn wahanol i weddill ymgeiswyr swyddi. Mae cyflogwyr, Prifysgolion a Cholegau bellach yn edrych am y profiadau yma ar eich CVs.

"Mae gwirfoddoli wedi fy helpu tuag at gael swydd a chyfweliadau swyddi. Mae gennai lot o brofiadau a sgiliau dwi wedi gallu rhoi ar fy CV.”

Beth nesaf?

Am sgwrs i drafod eich anghenion gwirfoddoli, cysylltwch gydag Alan ar 01286 672 626 alan.thomas@mantellgwynedd.com neu drwy Facebook “Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd”

 

Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd – Sut i wneud cais? cliciwch yma
Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd – Canllawiau cliciwch yma
Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd – Ffurflen Gais cliciwch yma
Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd – Rhestr Wirio cliciwch yma

Taflen wybodaeth Cynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm cliciwch yma
Ffurflen Gychwyn MV cliciwch yma
Cofnodi Gwirfoddoli cliciwch yma

Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd - Pecyn cais ar gael RŴAN!

Mae Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd wedi ei anelu ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 - 25 oed sydd gyda syniad neu brosiect fydd yn rhoi budd i'r gymuned leol. Gall hyn fod yn brosiect o gael grŵp o bobl ifanc i drefnu gig lleol neu drefnu diwrnod clirio ysbwriel yn y gymuned.

Mae grantiau o hyd at £500 ar gael i ariannu prosiectau.

Mae angen i bob cynllun gydymffurfio gyda’r canllawiau isod:

 • RHAID i'r cynllun gael ei arwain gan bobl ifanc
 • RHAID i'r cyfle gynnig o leiaf 2 gyfle gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc 14 i 25 oed
 • RHAID i'r cynllun fod o fudd i'r gymuned leol

AMSERLEN

Dyddiadau Cau 2018-19:
Rownd 1 -16/06/2018
Rownd 2 - 15/09/2018
Rownd 3 - 30/11/2018
Rownd 4 - 18/01/2019

Byddwn yn hysbysu ceisiadau llwyddiannus o fewn pythefnos i’r dyddiad cau. Bydd angen gwario’r arian erbyn 31ain Mawrth 2018
Gellir lawrlwytho pecyn cais a’r holl ddogfennau perthnasol eraill yn yr is-dudalen ‘Pecyn Cais Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd’ uchod. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Alan ar 01286 672 626 neu alan.thomas@mantellgwynedd.com

Panel Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd – CYFLE I FOD YN RHAN.

Ym mhob sir yng Nghymru, ceir paneli grantiau pobl ifanc lleol. Grwpiau o bobl ifanc o’r ardal leol yw’r rhain sydd yn dyrannu grantiau ar gyfer gweithgareddau gwirfoddoli lleol dan arweiniad pobl ifanc. Y paneli yma sy’n penderfynu ar feini prawf y grantiau, y grwpiau blaenoriaeth a’r broses ymgeisio.

Am fwy o wybodaeth neu os hoffech chi fod yn rhan o’r panel, cysylltwch â Alan Thomas 01286 672626 neu alan.thomas@mantellgwynedd.com

 

Panel Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd