Diogelu

Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn chwarae rhan flaenllaw o ran darparu gwasanaethau a gweithgareddau i blant a phobl ifanc. Mae'n bwysig fod gwasanaethau a gweithgareddau unrhyw wasanaeth neu fudiad yn cael eu darparu yn y modd mwyaf diogel. I sicrhau hynny mae gofyn bod gweithdrefnau perthnasol yn eu lle ym mhob mudiad.

Yn ôl cyfraith y Deyrnas Unedig, mae unrhyw un dan 18 oed yn cael ei ystyried fel plentyn. Mae sicrhau fod gan eich mudiad weithdrefnau mewn lle yn ffordd i’ch cynorthwyo i ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed a rhag cael eu cam-drin. Ar ben hynny, bydd eich staff a’ch gwirfoddolwyr yn gwybod beth i’w wneud os ydyn nhw’n poeni am blentyn neu berson ifanc.

Mae’r NSPCC yn defnyddio’r gair “diogelu” i olygu’r broses o ddiogelu person rhag niwed boed yn ddamweiniau, camdriniaeth fwriadol, esgeulustod (bwriadol ai peidio) neu ffactorau megis bwlio, agweddau rhagfarnllyd neu fethiant i alluogi person i gyfranogi mewn gweithgareddau sy’n agored i’r rhan fwyaf o’i gymheiriaid.

Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn (BLlDP)


Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn (BLlDP)

Mae Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn yn gorff statudol sy'n gyfrifol am ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed sylweddol ac sydd yn hybu eu lles.

Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch y Bwrdd gan gynnwys y cyfansoddiad, aelodaeth, rhaglen waith a chynllun busnes drwy ddilyn y cyswllt isod.

Hefyd, ceir wybodaeth yma am beth i'w wneud os ydych yn poeni am ddiogelwch neu les plentyn neu berson ifanc, gwybodaeth i bobl ifanc, oedolion, rhieni a gweithwyr proffesiynol: cliciwch yma

Offeryn Hunan-Archwilio

Mae’r Offeryn Hunan-archwilio wedi cael ei greu gan y sector gwirfoddol ar gyfer y sector gwirfoddol fel rhestr wirio i weld lle rydych chi arni yn nhermau eich trefniadau diogelu a beth arall sydd angen i chi ei weithredu.

Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn chwarae rhan flaenllaw o ran darparu gwasanaethau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Yn ôl cyfraith y Deyrnas Unedig, mae unrhyw un dan 18 oed yn cael ei ystyried fel plentyn. Mae’n bwysig felly bod gwasanaethau a gweithgareddau eich grŵp yn cael eu darparu yn y modd mwyaf diogel. Er mwyn sicrhau hynny, mae angen i bob mudiad neu wasanaeth gael gweithdrefnau perthnasol yn eu lle.

Cliciwch isod i agor y ddogfen Offeryn Hunan-Archwilio:

Offeryn Hunanarchwilio Diogelu yn eich sefydliad - cliciwch yma

Hoffwn wybod sut mae’r offeryn hunan-archwilio wedi newid arferion mudiadau a pha mor ddefnyddiol ydi’r offeryn hunan-archwilio.

Cliciwch isod i gael y ffurflen adborth.

Offeryn Hunanarchwilio Diogelu yn eich sefydliad - cliciwch yma

Gwasanaeth diogelu trydydd sector

Mae Gwasanaeth Diogelu ar gael sydd yn darparu gwybodaeth ac arweiniad i fudiadau sy’n gweithio gyda pobl fregus ledled Cymru.

I gael canllawiau sydyn, ond cynhwysfawr, ar gyfrifoldebau diogelu eich mudiad, ewch i wefan Gwasanaeth Diogelu Trydydd Sector (CGGC), lle ceir fynediad i’r isod:-

 

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a recriwtio diogel

A ydych wedi ystyried sut y gallai’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a’r ddeddfwriaeth effeithio ar eich mudiad?

Cysylltwch i gael gwybodaeth a chymorth i adolygu’ch polisïau a’ch gweithdrefnau ac ateb y gofynion newydd - ebost: crusafeguarding@wcva.org.uk

 

Hyfforddiant Diogelu

A ydych yn chwilio am hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth staff o ddiogelu yn gyffredinol a’r camau ataliol y gall bob mudiad eu cymryd er mwyn helpu i gadw pobl yn ddiogel?

Cysylltwch drwy’r adran ar y wefan www.wcva-safeguarding.org.uk/Hyfforddiant, neu Mantell Gwynedd, i weld sut be sydd ar gael i’ch cynorthwyo gyda’ch gofynion diogelu.

Beth bynnag yw eich gwaith gyda pobl fregus – oedolion neu blant – gall y Gwasanaeth Diogelu Trydydd Sector rhoi arweiniad ar ddiogelu’ch gweithgareddau gyda pobl fregus, eich staff a’ch gwirfoddolwyr, a’ch cyfeirio at wybodaeth fwy arbenigol os oes angen.

 

Taflen Ffeithiau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - cliciwch yma

 

Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan:
Cliciwch yma a dilynwch y cyswllt isod i lawrlwytho copi o’r canllawiau.

Yma, cewch lawrlwytho copiau o dempledi polisïau diogelu plant a phobl ifanc.
Nodwch mai templedi yn unig sydd ar gael. Mae’n bwysig addasu’r templedi isod ar gyfer amcanion a dibenion eich mudiad neu wasanaeth.

Polisi Amddiffyn Plant Enghreifftiol - cliciwch yma

Safeguarding Policy Template (Saesneg yn Unig) - cliciwch yma

Sample Child Protection Policy Statement (Saesneg yn Unig) - cliciwch yma