Adnoddau ychwanegol

Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) - yn ddigwyddiadau trawmatig sydd yn effeithio ar blant wrth iddynt dyfu i fyny, fel dioddef camdriniaeth fel plentyn neu fyw ar aelwyd wedi ei heffeithio gan drais domestig, camddefnyddio sylweddau neu salwch meddwl.


Ffilm byr Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ei hanimeiddio:
https://www.aces.me.uk/cymraeg/


Adnoddau ac Adroddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru:
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/88522

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) Act 2015 – Mae gwybodaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar https://futuregenerations.wales a hefyd mae WCVA wedi paratoi nifer o daflenni ffeithiau defnyddiol https://www.wcva.org.uk

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 –Mae gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru ar http://gov.wales
Hefyd, mae Canolfan Cydweithredol Cymru gyda dogfen ddefnyddiol ar sut gall busnesau cymdeithasol weithio gyda’r Ddeddf https://wales.coop

Social Value UK – Sefydliad aelodaeth sy’n arwain ym Mhrydain ar werth cymdeithasol a Chanfod Gwerth Buddsoddiad Cymdeithasol. Mae hyfforddwyr Mantell Gwynedd yn aelodau http://www.socialvalueuk.org

Adnodd Hunan asesiad - Mae’r adnodd Hunan Asesiad Gwerth Cymdeithasol ar gael i helpu mudiadau i weld pa mor effeithiol maent yn mesur ac adrodd ar werth cymdeithasol, drwy edrych ar Egwyddorion Gwerth Cymdeithasol http://www.socialvalueuk.org

Social Value International – Rhwydwaith Rhyngwladol gyda’r pwyslais ar effaith cymdeithasol a gwerth chymdeithasol. Mae aelodau’n rhannu pwrpas tebyg sef newid y ffordd mae cymdeithas yn cyfrifo gwerth.

https://socialvalueint.org/about/

Global Value Exchange – nifer o adnoddau i’ch helpu i fesur a rheoli gwerth cymdeithasol. Mae’r wefan yn cynnwys data ar ddeilliannau a gwerthoedd http://www.globalvaluexchange.org

Social Audit Network – Sefydliad blaenllaw ar gyfer mudiadau yn yr economi cymdeithasol a’r sector gwirfoddol ym Mhrydain, yn arbenigo mewn cyfrifeg ac archwiliad cymdeithasol http://www.socialauditnetwork.org.uk

New Economics Foundation – Arbenigwyr yn hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, gyda nifer o adnoddau defnyddiol http://neweconomics.org

Social Enterprise UK – Corff cenedlaethol ar gyfer mentrau cymdeithasol ym Mhrydain, gyda nifer o gyhoeddiadau defnyddiol http://www.socialenterprise.org.uk

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru - Yn cefnogi’r trydydd sector yng Nghymru http://www.wcva.org.uk/

The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate, environmental degradation, prosperity, and peace and justice. The Goals interconnect and in order to leave no one behind, it ís important that we achieve each Goal and target by 2030.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/